9.9.12

Προσχέδιο Προτύπου - Περιεχόμενα


 Πρότυπο για την Ασφάλεια στη Χρήση και την Προσβασιμότητα Δομικών Έργων - Προσχέδιο

Περιεχόμενα

11.6.10

7.1. Σήμανση
Γενικές απαιτήσεις


7.1.1 Η σήμανση αποτελεί ουσιαστική διευκόλυνση προς όλα τα εμποδιζόμενα άτομα και πρέπει να είναι ευκρινής και κατανοητή και να τοποθετείται σε κατάλληλα, κεντρικά σημεία, ώστε να είναι εύκολα αντιληπτή.

7.1.2 Τα σχέδια και τα γράμματα πρέπει να είναι σκουρόχρωμα σε ανοιχτόχρωμο υπόβαθρο ή το αντίθετο.

  
7.1.3 Το μέγεθος των γραμμάτων, των κειμένων, των συμβόλων και των εικονογραμμάτων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμα και/ή αναγνωρίσιμα από την απόσταση από την οποία κάθε φορά είναι δυνατόν να τα δει ο χρήστης του χώρου. (Σχήμα 7.1ε)


7.1.4 Οι συνδυασμοί χρωμάτων κόκκινο/πράσινο και κίτρινο/μπλε πρέπει να αποφεύγονται, γιατί προκαλούν σύγχυση στα άτομα με αχρωματοψία / δυσχρωματοψία.
 
Σχήμα  7.1  Σχέση απόστασης και μεγέθους γραμμάτων.


Απαιτήσεις για κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών


7.1.5 Για μεγάλα έργα συνάθροισης κοινού απαιτείται μελέτη σήμανσης η οποία θα επισυνάπτεται με τα σχέδια για Άδεια Οικοδομής.


7.1.6 Η κατευθυντήρια σήμανση πρέπει να είναι αναρτημένη σε εμφανή σημεία, να είναι ευδιάκριτη και να περιλαμβάνει:

α) το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας

β) το ανάλογο εικονόγραμμα και βέλη που θα υποδηλώνουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν τα άτομα που διακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο προς τις κύριες διευκολύνσεις του χώρου.


7.1.7 Σε χώρους συνάθροισης και εξυπηρέτησης κοινού, όλες οι σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται προς το κοινό (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος συναγερμού), πρέπει να ανταποκρίνονται και στις ανάγκες των ατόμων με οπτική και ακουστική αναπηρία.


7.1.8 Τα σημεία που πρέπει να σημαίνονται, καθώς και η πορεία από και προς αυτά είναι:

-        χώροι στάθμευσης ΑμεΑ (Σχήμα 7.1α)

-        είσοδος (Σχήμα 7.1β)

-        ράμπα (Σχήμα 7.1γ )

-        προσβάσιμος ανελκυστήρας

-        χώροι υγιεινής ΑμεΑ (κεφ 7.12)

-        πορεία διαφυγής από κάθε όροφο

-        άλλη σήμανση που αφορά στη χρήση του κτιρίου (Σχήμα 7.1δ)-   επίτοιχη πληροφοριακή σήμανση για την ιδιότητα του χώρου σε ύψος 1,50m (Σχήμα 7.1θ)

-   επίτοιχη σήμανση σε γραφή Μπρέιγ για τα άτομα με οπτική αναπηρία σε ύψος 1,30m. (Σχήμα 7.1ζ)


7.1.10 Απαιτείται απλοποιημένο διάγραμμα χώρων του κτιρίου (π.χ. ανά όροφο) για τη διευκόλυνση προσανατολισμού του κοινού μέσα στο κτίριο.

 


Διευκολύνσεις για άτομα με οπτική αναπηρία (Υποχρεωτικές διατάξεις)


7.1.11 Το απλοποιημένο διάγραμμα χώρων του κτιρίου για τη διευκόλυνση προσανατολισμού του κοινού μέσα στο κτίριο πρέπει να είναι και σε ανάγλυφη μορφή για να εξυπηρετεί και άτομα με οπτική αναπηρία.


7.1.12 Τα ανάγλυφα γράμματα και σχήματα θα πρέπει να προεξέχουν 1mm κατ’ ελάχιστον από την υπόλοιπη γύρω επιφάνεια, ώστε να γίνονται αντιληπτά από τα άτομα με προβλήματα όρασης που διαβάζουν την πληροφορία με τα δάχτυλα. (Σχήμα 7.1η)


7.1.13 Στα δημόσια κτίρια με χρήση κοινού όπου παρέχονται υπηρεσίες θα κατασκευάζεται ή θα επικολλάται επί του δαπέδου «οδηγός τυφλών» στα πιο κάτω σημεία:

  

   
- όσον αφορά την είσοδο από το πεζοδρόμιο προς την κύρια είσοδο του κτιρίου, να είναι είτε χωνευτός στην ίδια στάθμη με την τελική επιφάνεια, υπό τύπον πλακών ή με άλλο τρόπο, όπως καρφωτός στην επιφάνεια.


- όσον αφορά εσωτερικούς χώρους με εξυπηρέτηση κοινού, μπορεί να είναι επικολλημένος στο δάπεδο από το σημείο της εισόδου μέχρι το σημείο εξυπηρέτησης ΑμεΑ.


7.1.14 Θα πρέπει να υπάρχουν χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων (δάπεδο-τοίχοι, θυρόφυλλο-πλαίσιο ή θυρόφυλλο-τοίχος) ώστε να γίνονται αντιληπτά από άτομα με μειωμένη όραση..


7.1.15 Η σήμανση που αφορά σε οδηγίες για την εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης πρέπει να αποδίδεται και σε απτή πληροφόρηση για τα άτομα με οπτική αναπηρία.

7.2. Προσέγγιση του κτιρίουΓενικές πρόνοιες ασφάλειας

 
7.2.1 Η πορεία από το σημείο της εισόδου στο τεμάχιο προς το κτίριο και όποια άλλη κύρια διαδρομή σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, πρέπει να είναι ασφαλής και
προσπελάσιμη από όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κινητική και οπτική αναπηρία.
7.2.2 Οι πορείες προσέγγισης του κτιρίου πρέπει να είναι απαλλαγμένες από οποιαδήποτε εμπόδια όπως πινακίδες, στύλους κ.ά.
 
 
7.2.3 Απαιτείται σωστός σχεδιασμός των δαπέδων για αποφυγή κινδύνου πτώσης εξαιτίας ολισθήματος λόγω μη ικανοποιητικού βαθμού αντιολισθηρότητας του δαπέδου ή από σκόνταμμα εξαιτίας κακής αρμολόγησης του δαπέδου.
 
 
7.2.4 Εξίσου αναγκαία είναι η αποφυγή αρμών διαμόρφωσης δαπέδου σε τέτοιο μέγεθος που να δημιουργεί κραδασμούς στην κίνηση των αμαξιδίων ή ανατροπές κατά το βάδισμα των ατόμων που χρησιμοποιούν βοηθήματα βάδισης (μπαστούνια, πατερίτσες, περπατήστρες κ.λπ.).
 
Γενικές τεχνικές προδιαγραφές
 
7.2.5 Σε περίπτωση που κατά τη διαδρομή προς την είσοδο ή τον ανελκυστήρα του κτιρίου ή άλλη πρόσβαση προς το κτίριο παρουσιάζονται υψομετρικές διαφορές, θα πρέπει να γίνουν κεκλιμένα επίπεδα βάσει των κατάλληλων προδιαγραφών (βλέπε κεφ. 7.4)
 
7.2.6 Το δάπεδο του χώρου προς την οικοδομή πρέπει να διαμορφώνεται έτσι ώστε η κλίση των εγκάρσιων προς την πορεία όδευσης τομών να μην είναι μεγαλύτερη του 1:50 (2%). (Σχήμα 7.2β)
 

Σχήμα 7.2β. Μέγιστη εγκάρσια κλίση 2% για σκοπούς απορροής ομβρίων.
 
Απαιτήσεις για κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών
 
7.2.7 Θα πρέπει να υπάρχει καθοδηγητική σήμανση για την ασφαλή και κατάλληλη διαδρομή προς την είσοδο του κτιρίου και τον ανελκυστήρα από το σημείο εισόδου του τεμαχίου του κτιρίου προς:
 
- την κύρια είσοδο του κτιρίου,
- το χώρο στάθμευσης του κτιρίου.
 
Σχήμα  7.2α.  Σήμανση για την ύπαρξη ράμπας
 
 
 
7.2.8 Οι διαδρομές από την είσοδο του τεμαχίου προς την κύρια είσοδο του κτιρίου και τον ανελκυστήρα πρέπει επίσης να σημαίνονται κατάλληλα βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων για την καθοδήγηση των ατόμων με οπτική αναπηρία, επισημαίνοντας τόσο τα τυχόν επικίνδυνα σημεία όσο και τα κύρια σημεία της πορείας, έτσι ώστε να υπάρχουν σημεία αναφοράς που να βοηθούν στον προσανατολισμό.

 
7.2.9 Αν πρόκειται για μεγάλους, ανοικτούς χώρους, η πορεία πρέπει να επισημαίνεται με ανάγλυφο οδηγό όδευσης τυφλών, ο οποίος θα καθοδηγεί με ασφάλεια τα άτομα με οπτική αναπηρία.

 
7.2.10  Η κατεύθυνση και ο προσανατολισμός πρέπει να αποδίδονται με ευκρίνεια και οι διαδρομές να φωτίζονται με άπλετο φως.

  
Σχήμα  7.2δ. Διαπλάτυνση1,80Χ1,80m
τοπικά σε διαδρομή πλάτους 1,20m.
 
  Σχήμα  7.2γ.  Ελεύθερο πλάτος διαδρομών απαλλαγμένων από οποιαδήποτε εμπόδια.
- 1,80m  με συνεχή κίνηση
- 1,60m  με συχνή κίνηση
- 1,20m  με αραιή  κίνηση

7.2.11 Το ελεύθερο πλάτος των διαδρομών ανάλογα με την περίπτωση πρέπει να είναι: (Σχήμα 7.2γ)

- Όχι μικρότερο των 1,80m για πορείες με συνεχή κίνηση,

- όχι μικρότερο των 1,60m για συχνή κίνηση, δεδομένου ότι θα υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία διαπλάτυνσης 1,80Χ1,80m ανά 10m ,

- όχι μικρότερο των 1,20m για χώρους με αραιή κίνηση ή δευτερεύουσας σημασίας, και να διαθέτει τοπικά χώρους διαστάσεων 1,80Χ1,80m για τους ελιγμούς του αμαξιδίου ανά 15 m.  (Σχήμα 7.2δ)

7.3. Χώροι στάθμευσης ΑμεΑΓενικές πρόνοιες ασφάλειας
 
 
 
7.3.1 Oι ειδικοί χώροι στάθμευσης για τα ΑμεΑ προβλέπονται σε οικιστικά και σε μη οικιστικά κτίρια, σε οργανωμένους υπαίθριους χώρους, σε πολυώροφους χώρους στάθμευσης, για να δίδουν τη δυνατότητα στα ΑμεΑ που είναι δικαιούχοι, κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Στάθμευσης, να σταθμεύουν κατ’ αποκλειστικότητα. (Για χώρους στάθμευσης οικιστικών κτιρίων βλέπε κεφ. 8.3).

 
7.3.2 Ο χώρος στάθμευσης για τα ΑμεΑ πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες διαστάσεις που θα διευκολύνουν το ΑμεΑ χρήστη αναπηρικού τροχοκαθίσματος ή άλλο επιβάτη ΑμεΑ, να εισέρχεται/εξέρχεται με άνεση του οχήματός του και ως εκ τούτου απαγορεύεται σε μη δικαιούχους να σταθμεύουν ή να οικειοποιούνται τους χώρους αυτούς.

 
7.3.3 Όλοι οι χώροι στάθμευσης για τα ΑμεΑ θα πρέπει να βρίσκονται πλησίον της κύριας ή άλλης εισόδου του κτιρίου, με εύκολη πρόσβαση στον ανελκυστήρα. (Σχήμα 7.3β)


 
7.3.4 Η πορεία όδευσης προς την είσοδο του κτιρίου ή τον ανελκυστήρα από το χώρο στάθμευσης να συνδέεται κατάλληλα με διαδρομή η οποία θα παρέχει ασφαλή και απρόσκοπτη δίοδο προς το κτίριο ή, στην περίπτωση οργανωμένου υπαίθριου χώρου, προς την κύρια δραστηριότητα που τον χαρακτηρίζει.


  Σχήμα 7.3β.  Χώροι στάθμευσης με εύκολη πρόσβαση στον ανελκυστήρα. 
Γενικές απαιτήσεις για τις προδιαγραφές των χώρων στάθμευσης ΑμεΑ

 
7.3.5 Οι χώροι στάθμευσης ΑμεΑ να έχουν καθαρές διαστάσεις:

-        3,30Χ5,00m για συνηθισμένα αυτοκίνητα (Σχήμα 7.3γ)

-        4,80Χ6,00m για αυτοκίνητα που μεταφέρουν ΑμεΑ σε τροχοκάθισμα.
 

Σχήμα 7.3γ. Διαστάσεις χώρου στάθμευσης ΑμεΑ.
 

7.3.6 Οι χώροι στάθμευσης πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από εμπόδια και να μην  εμποδίζονται από κολόνες ή άλλα στοιχεία της κατασκευής.

      
7.3.7 Η στάθμη των χώρων αυτών να συνδέεται απαραίτητα με την είσοδο ή/και με παρακείμενο πεζοδρόμιο με κεκλιμένα επίπεδα ελάχιστου πλάτους 1,20m. (βλ. 7.4.15)


7.3.8 Το δάπεδο του χώρου στάθμευσης γενικά δεν πρέπει να έχει κλίσεις μεγαλύτερες του 2% (1:50).

 

7.3.9 Σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, τα κατώφλια των θυρών που οδηγούν στον ανελκυστήρα δεν πρέπει να έχουν υψομετρική διαφορά από το δάπεδο μεγαλύτερη του 1-1,5cm και να έχουν στρογγυλεμένη ακμή. (Σχήμα 7.3ε)
 

Σχήμα  7.3ε.  Τα κατώφλια των θυρών που οδηγούν στον ανελκυστήρα
δεν πρέπει να έχουν υψομετρική διαφορά από το δάπεδο
μεγαλύτερη του 1,5cm και να έχουν στρογγυλεμένη ακμή 


7.3.10 Συστήνεται όπως οι χώροι και η διαδρομή από και προς αυτούς είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες.
Ποσοστό χώρων στάθμευσης ΑμεΑ και συνοδών παιδιών μικρής ηλικίας σε κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών

 
      
.3.11 Οι χώροι αυτοί πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα και να παραμένουν ελεύθεροι για χρήση από ΑμεΑ εργαζόμενους στο κτίριο ή/και από επισκέπτες ΑμεΑ.
 
7.3.12 Σε μη οικιστικά κτίρια για τα οποία απαιτούνται μέχρι 10 χώροι στάθμευσης, ένας επιπρόσθετος χώρος να προορίζεται για οχήματα ΑμεΑ.

 

7.3.13 Από 11 μέχρι 100 χώρους στάθμευσης, ποσοστό 5% (ένας χώρος ΑμεΑ ανά 20 θέσεις)  προορίζονται για οχήματα ΑμεΑ.

 

7.3.14 Από 101 μέχρι 500 χώρους στάθμευσης, επιπρόσθετο ποσοστό 2% για ΑμεΑ.

 

7.3.15 Για πέραν των 500 χώρων στάθμευσης, επιπλέον ποσοστό 1% για οχήματα ΑμεΑ.

 

7.3.16 Ανά τέσσερις χώρους στάθμευσης ΑμεΑ, ο ένας να διαμορφώνεται για μεγαλύτερο αυτοκίνητο, μεταφοράς ΑμεΑ σε τροχοκάθισμα (4,80Χ6,00m).

 

7.3.17 Αν η είσοδος/έξοδος του χώρου στάθμευσης είναι ελεγχόμενη, πρέπει να υπάρχει στην είσοδο / έξοδο του χώρου στάθμευσης σύστημα κλήσης του Υπεύθυνου Διαχείρισης, το οποίο να έχει τις πιο κάτω πρόνοιες:

-        Δυνατότητα προσέγγισης του συστήματος κλήσης από το κάθισμα του οχήματος σε ύψος 0,90 έως 110cm από το δάπεδο,

-        φωτεινή ένδειξη κλίσης/ανταπόκρισης για τα άτομα με ακουστική αναπηρία.

 

7.3.18 Σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης, ιδιωτικούς ή δημόσιους, ποσοστό 5% προορίζεται για τη στάθμευση ΑμεΑ και βρίσκονται κοντά στην είσοδο/έξοδο.

 

7.3.19 Σε πολυώροφους χώρους στάθμευσης, οι διαρρυθμισμένοι χώροι για ΑμεΑ πρέπει να βρίσκονται κοντά στον ανελκυστήρα και τους χώρους υγιεινής.

 

7.3.20 Σε χώρους στάθμευσης κτιρίων με εμπορικό ή κοινωνικό χαρακτήρα, όπως είναι υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, μεγάλα εστιατόρια ή υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού που δέχονται συχνά επισκέψεις ατόμων με παιδιά μικρής   ηλικίας, απαιτείται όπως

-            Οι θέσεις αυτές πρέπει να βρίσκονται επίσης κοντά στην είσοδο και τον ανελκυστήρα και να έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τους χώρους ΑμεΑ. (Σχήμα 7.3ζ)

-        ποσοστό 5% προορίζεται για στάθμευση οχήματος που μεταφέρει παιδιά μικρής ηλικίας και σημαίνεται ανάλογα.

-        Για πέραν των 100  χώρων στάθμευσης, επιπρόσθετο ποσοστό 2% προορίζεται για οχήματα συνοδών παιδιών μικρής ηλικίας.
 
Σχήμα 7.3ζ. Σήμανση για χώρους στάθμευσης ΑΜΚ για χώρους στάθμευσης
πέραν των 50 θέσεων με ποσοστό 5%.
 Σήμανση σε χώρους στάθμευσης - Γενικές απαιτήσεις

 

7.3.21 Οι χώροι στάθμευσης ΑμεΑ φέρουν το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας αποτυπωμένο στο έδαφος και αναρτημένο πάνω από την αντίστοιχη θέση ή στον τοίχο.

 

Σήμανση σε χώρους στάθμευσης ΑμεΑ σε κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο σε αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών.

 

7.3.22 Για χώρους στάθμευσης πέραν των 50 θέσεων, οι διαδρομές προς τις θέσεις στάθμευσης των ΑμεΑ θα επισημαίνονται με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας.

 

7.3.23 Η καθοδήγηση, επιδαπέδια ή με πινακίδες, πρέπει να ξεκινά από την είσοδο του χώρου στάθμευσης μέχρι τις θέσεις των ΑμεΑ.

 

7.3.24 Οι διαδρομές αυτές, αλλά και οι θέσεις στάθμευσης των ΑμεΑ, θα φωτίζονται με άπλετο φωτισμό σε όλο το μήκος τους.

 

7.3.25 Οι αυτόματες μηχανές εισιτηρίων έχουν τα πλήκτρα χειρισμού σε ύψος 0,80 έως 1,10m και επιτρέπουν την προσέγγιση αμαξιδίου.

 

Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ σε δημόσια οδό

7.3.26 Οι χώροι στάθμευσης ΑμεΑ σε οδούς αστικών περιοχών πρέπει να  προβλέπονται με την αναλογία 2 ανά 50 χώρους στάθμευσης και να βρίσκονται κοντά σε σημεία με προσέλκυση κοινού. (Σχήμα 7.3η)

 

7.3.27 Σε περίπτωση που ο χώρος διαμορφώνεται πλησίον και παράλληλα με το πεζοδρόμιο, θα έχει μήκος 6,60m και πλάτος 3,00m. (Σχήμα 7.3η)

 

7.3.28  Ο χώρος στάθμευσης φέρει επικάλυψη χρώματος μπλε σε όλη την επιφάνειά του και επιδαπέδια σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας. Επίσης απαιτείται κάθετη πινακίδα σήμανσης με το  Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας. 

 

7.3.29 Προβλέπεται ράμπα στο παρακείμενο πεζοδρόμιο ελάχιστου πλάτους 90cm, για άμεση σύνδεση του χώρου στάθμευσης με αυτό, η οποία φέρει επιδαπέδια σήμανση για τυφλά άτομα.

 

7.3.30 Όπου υπάρχει άμεση, κάθετη έξοδος προς διάδρομο κυκλοφορίας, να υπάρχει ανάγλυφη προειδοποίηση με φολιδωτές πλάκες τύπου Β. (Σχήμα 7.3θ)

 

31.5.10

7.4. Κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες)


Γενικές πρόνοιες ασφάλειας

 

7.4.1 Όπου υπάρχουν υψομετρικές διαφορές, να προβλέπεται κατάλληλα διαμορφωμένο κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) το οποίο θα κατασκευάζεται έτσι ώστε να παρέχει ασφάλεια στους χρήστες από πτώση, ολίσθημα  παραπάτημα ή σκόνταμμα.

 

7.4.2 Όταν η ράμπα δεν είναι πλησίον της εισόδου ή δεν είναι ορατή, πρέπει να σημαίνεται κατάλληλα με το Διεθνές Σήμα Προσβασιμότητας, ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται για την ύπαρξή της πριν να προσεγγίσει το κτίριο. (Σχήμα 7.4α)

 

7.4.3 Το πιο πάνω ισχύει και για τις ράμπες εσωτερικών χώρων. Γενικές τεχνικές απαιτήσεις για τα κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες)
 

 
7.4.5 Πρέπει να έχει ομαλό δάπεδο, από συμπαγές, αντιολισθητικό υλικό7.4.6 Πρέπει να έχει ελάχιστο ανεμπόδιστο πλάτος 1,20m και ελάχιστο καθαρό πλάτος μεταξύ των χειρολισθήρων 1,00m.  (Σχήμα 7.4β)

 

7.4.7 Για ράμπες μεγαλύτερες των 1,5m, πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν προστατευτικό περίζωμα ύψους 10cm, ή προστατευτική μεταλλική ράβδος σε ύψος 10 έως 15cm, για προστασία του χρήστη από τους ελιγμούς του μπροστινού τροχού του αμαξιδίου, καθώς και για την καθοδήγηση των τυφλών που χρησιμοποιούν λευκό μπαστούνι.
 

Σχήμα 7.4ε:Ράμπα σε κάτοψη με λεπτομέρειες:
- ανεμπόδιστο οριζόντιο πλατύσκαλο μήκους 1,50m στην αρχή και το τέλος της ράμπας.
- ανάγλυφη προειδοποιητική σήμανση σε απόσταση 40cm από την αρχή της ράμπας
και προεξοχή των χειρολισθήρων 30cm.

 
7.4.8 Θα πρέπει να υπάρχει διπλός χειρολισθήρας και από τις δύο πλευρές, σε ύψος 65-70cm και 85-95cm, που θα προεξέχει 30cm και από τις δύο πλευρές, στην αρχή και στο τέλος της ράμπας, και ο οποίος ακολουθεί τις προδιαγραφές του χειρολισθήρα σκάλας  (Σχήμα 7.4δ) 7.4.9  Για ράμπα ίση ή μικρότερη του 1,50m απαιτείται μονός χειρολισθήρας εκατέρωθεν, σε ύψος 0,85-0,95m.

 

7.4.10 Όταν το συνολικό μήκος του κεκλιμένου επιπέδου υπερβαίνει τα 10m απαιτείται η κατασκευή ενδιάμεσου πλατύσκαλου μήκους 1,50m και πλάτους ίσου με το πλάτος της ράμπας. (Σχήμα 7.4δ)

 

7.4.11 Η αρχή και το τέλος κάθε κεκλιμένου επιπέδου επισημαίνονται στο δάπεδο με λωρίδα επισήμανσης πλάτους 40cm διαφορετικής υφής και χρώματος και σε απόσταση 40cm από την αρχή του κεκλιμένου επιπέδου, για την προειδοποίηση των ατόμων με οπτική αναπηρία. Το ίδιο ισχύει και για τα πλατύσκαλα ανάπαυσης. (Σχήμα 7.4ε)

 

7.4.12 Σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης του κεκλιμένου επιπέδου προβλέπεται πλατύσκαλο με ελάχιστο μήκος 1,50m.

 

7.4.13 Για ράμπες εσωτερικών χώρων απαιτείται μονός χειρολισθήρας.7.4.14  Όταν η ράμπα έχει κλίση μικρότερη του 5% δεν απαιτείται χειρολισθήρας ούτε περίζωμα.


Κλίσεις ράμπας

 

7.4.15 Η κλίση της ράμπας εξαρτάται από την υψομετρική διαφορά και είναι αντιστρόφως ανάλογη του μήκους, όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν:Μέγιστη κλίση
Μέγιστο μήκος
Μέγιστο ύψος
5%    
1:20
10 m
0,50 m
5,5%
1:18
8.0 m
0.40 m
6%
1:16
5.0 m
0,30 m
6,5%
1:15
4.0 m
0,26 m
7%
1:14
3.0 m
0,21 m
7,5
Μονός χειρολι- σθήρας
1:13
1,50 m
0,11  m
Ράμπες χωρίς χειρολισθήρα
Μέγιστη κλίση
Μέγιστο μήκος
Μέγιστο ύψος
8%
1:12,5
0,60 m
0,05  m
8,3%
1:12
0,50 m
0,04  m
10%
1:10
0,30 m
0,03  m
 
 
0,20 m
0,025 m
 
 
0,15  m
0,02   m