31.5.10

7.10. Ανελκυστήρες10.1 Γενικές πρόνοιες


10.1.1 Όπου υπάρχει ανελκυστήρας στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, αυτός θα πρέπει να είναι προσπελάσιμος από χρήστες αναπηρικού αμαξίδιου και από άτομα με οπτική αναπηρία βάσει των προδιαγραφών που ακολουθούν.

10.1.2 Όλοι οι ανελκυστήρες σε νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες προδιαγραφές για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκκένωση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

10.2 Προδιαγραφές εκτός θαλάμου

10.2.1 Η ελάχιστη τελική καθαρή απόσταση από τον απέναντι τοίχο ορίζεται στο 1,50m.

10.2.2 Το δάπεδο μπροστά από την είσοδο του ανελκυστήρα διαφοροποιείται από αυτό του υπολοίπου ορόφου με λωρίδα πλάτους 60cm διαφορετικής υφής και χρώματος από το παρακείμενο δάπεδο, για την προειδοποίηση και ασφάλεια όλων των χρηστών. (Σχήμα 10α )

10.2.3 Οι θύρες ή το πλαίσιο περιμετρικά έχουν χρωματική αντίθεση με τις παρακείμενες επιφάνειες.

10.2.4 Απαιτείται ηχητική αναγγελία και οπτική σήμανση άφιξης του θαλάμου καθώς και ηχητική ενημέρωση της κατεύθυνσης που έχει ο ανελκυστήρας.

10.3. Προδιαγραφές εντός του θαλάμου

10.3.1 Οι ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου είναι 1,10m πλάτος και 1,40m μήκος (Σχήμα 10α )

10.3.2 Στους ανελκυστήρες με την πιο πάνω διάσταση οι οποίοι δεν επιτρέπουν την πλήρη στροφή του αμαξιδίου, πρέπει να υπάρχει καθρέφτης από κρύσταλλο ασφαλείας στο τοίχωμα απέναντι από την είσοδο, ώστε ο χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου να έχει οπτική επαφή με την είσοδο, για να μπορεί να διακρίνει τυχόν εμπόδια που υπάρχουν κατά την έξοδό του από το θάλαμο.

10.3.3 Η θύρα εισόδου του ανελκυστήρα έχει καθαρό άνοιγμα 80cm τουλάχιστον και τοποθετείται πάντα στη μικρή πλευρά του θαλάμου

10.3.4 Η διαφορά επιπέδου του δαπέδου του θαλάμου του ανελκυστήρα με το δάπεδο του προθαλάμου κάθε ορόφου πρέπει να είναι μηδενική.

10.3.5 Ο χρόνος ανοίγματος των θυρών πρέπει να είναι αρκετός ώστε να επιτρέπει σε άτομα που βαδίζουν αργά, να περάσουν εγκαίρως.

10.3.6 Τα εσωτερικά τοιχώματα του θαλάμου πρέπει να έχουν επιφάνεια ματ, για να μην προκαλεί αντανάκλαση.

10.3.7 Το δάπεδο πρέπει να είναι σταθερό, αντιολισθητικό και μη αντανακλαστικό.

10.3.8 Υφίσταται χειρολισθήρας εντός και περιμετρικά του θαλάμου, σε ύψος 80 έως 90cm από το δάπεδο, σε έντονη χρωματική αντίθεση με τα παρακείμενα τοιχώματα του θαλάμου.

10.3.9 Τα χειριστήρια του ανελκυστήρα έχουν ανάγλυφες, σε γραφή Μπρέιγ ενδείξεις των ορόφων.

10.3.10 Πρέπει να υπάρχει εντός του θαλάμου φωνητική αναγγελία των ορόφων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η προφορική ανακοίνωση είναι άμεση (χρησιμοποίηση της ανθρώπινης φωνής) ή έμμεση (συνθετική φωνή, εκπεμπόμενη από ειδικό μέσο).

10.3.11 Απαιτείται διάχυτος φωτισμός 100 Lux.

10.3.12 Σε κάθε ανελκυστήρα τοποθετείται εντός του θαλάμου τηλεφωνική συσκευή ενσωματωμένη στα τοιχώματα του θαλάμου (χωνευτή), η οποία είναι συνδεδεμένη με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντήρησης του ανελκυστήρα/ή και την Αστυνομία /ή και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

10.3.13 Σε περίπτωση που το κτίριο αφορά χώρο νοσηλείας (νοσοκομείο, κλινική), οι εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου του ανελκυστήρα που εξυπηρετεί φορεία είναι τουλάχιστον 2,20m μήκος και 1,10m πλάτος, με θύρα καθαρού ανοίγματος 1,10m.


10.4 Κατακόρυφη πρόσβαση σε υφιστάμενες οικοδομές

10.4.1 Όπου το ισόγειο τμήμα καλύπτεται με άδεια οικοδομής, ο ανελκυστήρας πρέπει να πληροί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 81.80 «Κανόνες για την βελτίωση της ασφάλειας σε υφιστάμενους ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών» της Οδηγίας 95/16/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στην κυπριακή νομοθεσία με τους Περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) Κανονισμούς του 2003 (Κ.Δ.Π. 310/2003).

10.4.2 Προκειμένου ο ανελκυστήρας να γίνει αποδεκτός ώστε να είναι προσπελάσιμος από αναπηρικά αμαξίδια, ως ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου ορίζονται τα 0,90Χ1,35m, με ελάχιστο καθαρό άνοιγμα 78cm στη μικρή πλευρά του θαλάμου.

10.4.3 Μικρότεροι θάλαμοι πρέπει να αντικαθίστανται με μεγαλύτερους ή να τοποθετούνται μηχανικά μέσα ανέλκυσης, όπως πιο κάτω:

• Κάθετες πλατφόρμες σύμφωνα με την προδιαγραφή ISO 9386-1, ISO 9386-2 με μέγιστο ύψος 2,50m. Αν το ύψος είναι μεγαλύτερο από 1,20m, η πλατφόρμα θα τοποθετείται σε προστατευτική κατασκευή με πόρτα σε κάθε επίπεδο (Σχήμα 10β)

• Ανελκυστική πλατφόρμα σκάλας σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 9386-1, ISO 9386-2, με ελάχιστες διαστάσεις πλατφόρμας 0,80Χ1,25m. Το ελάχιστο πλάτος σκάλας που μπορεί να δεχτεί τέτοια πλατφόρμα ορίζεται στο 0.90m.

10.4.4 Οι πιο πάνω μηχανικές λύσεις επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση υφιστάμενης οικοδομής και θεωρούνται ως λύσεις ανάγκης, γιατί είναι δύσχρηστες για τους χρήστες αναπηρικού τροχοκαθίσματος, ιδιαίτερα η ανελκυστική σκάλας.

1 σχόλιο: