11.6.10

7.3. Χώροι στάθμευσης ΑμεΑΓενικές πρόνοιες ασφάλειας
 
 
 
7.3.1 Oι ειδικοί χώροι στάθμευσης για τα ΑμεΑ προβλέπονται σε οικιστικά και σε μη οικιστικά κτίρια, σε οργανωμένους υπαίθριους χώρους, σε πολυώροφους χώρους στάθμευσης, για να δίδουν τη δυνατότητα στα ΑμεΑ που είναι δικαιούχοι, κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Στάθμευσης, να σταθμεύουν κατ’ αποκλειστικότητα. (Για χώρους στάθμευσης οικιστικών κτιρίων βλέπε κεφ. 8.3).

 
7.3.2 Ο χώρος στάθμευσης για τα ΑμεΑ πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες διαστάσεις που θα διευκολύνουν το ΑμεΑ χρήστη αναπηρικού τροχοκαθίσματος ή άλλο επιβάτη ΑμεΑ, να εισέρχεται/εξέρχεται με άνεση του οχήματός του και ως εκ τούτου απαγορεύεται σε μη δικαιούχους να σταθμεύουν ή να οικειοποιούνται τους χώρους αυτούς.

 
7.3.3 Όλοι οι χώροι στάθμευσης για τα ΑμεΑ θα πρέπει να βρίσκονται πλησίον της κύριας ή άλλης εισόδου του κτιρίου, με εύκολη πρόσβαση στον ανελκυστήρα. (Σχήμα 7.3β)


 
7.3.4 Η πορεία όδευσης προς την είσοδο του κτιρίου ή τον ανελκυστήρα από το χώρο στάθμευσης να συνδέεται κατάλληλα με διαδρομή η οποία θα παρέχει ασφαλή και απρόσκοπτη δίοδο προς το κτίριο ή, στην περίπτωση οργανωμένου υπαίθριου χώρου, προς την κύρια δραστηριότητα που τον χαρακτηρίζει.


  Σχήμα 7.3β.  Χώροι στάθμευσης με εύκολη πρόσβαση στον ανελκυστήρα. 
Γενικές απαιτήσεις για τις προδιαγραφές των χώρων στάθμευσης ΑμεΑ

 
7.3.5 Οι χώροι στάθμευσης ΑμεΑ να έχουν καθαρές διαστάσεις:

-        3,30Χ5,00m για συνηθισμένα αυτοκίνητα (Σχήμα 7.3γ)

-        4,80Χ6,00m για αυτοκίνητα που μεταφέρουν ΑμεΑ σε τροχοκάθισμα.
 

Σχήμα 7.3γ. Διαστάσεις χώρου στάθμευσης ΑμεΑ.
 

7.3.6 Οι χώροι στάθμευσης πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από εμπόδια και να μην  εμποδίζονται από κολόνες ή άλλα στοιχεία της κατασκευής.

      
7.3.7 Η στάθμη των χώρων αυτών να συνδέεται απαραίτητα με την είσοδο ή/και με παρακείμενο πεζοδρόμιο με κεκλιμένα επίπεδα ελάχιστου πλάτους 1,20m. (βλ. 7.4.15)


7.3.8 Το δάπεδο του χώρου στάθμευσης γενικά δεν πρέπει να έχει κλίσεις μεγαλύτερες του 2% (1:50).

 

7.3.9 Σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, τα κατώφλια των θυρών που οδηγούν στον ανελκυστήρα δεν πρέπει να έχουν υψομετρική διαφορά από το δάπεδο μεγαλύτερη του 1-1,5cm και να έχουν στρογγυλεμένη ακμή. (Σχήμα 7.3ε)
 

Σχήμα  7.3ε.  Τα κατώφλια των θυρών που οδηγούν στον ανελκυστήρα
δεν πρέπει να έχουν υψομετρική διαφορά από το δάπεδο
μεγαλύτερη του 1,5cm και να έχουν στρογγυλεμένη ακμή 


7.3.10 Συστήνεται όπως οι χώροι και η διαδρομή από και προς αυτούς είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες.
Ποσοστό χώρων στάθμευσης ΑμεΑ και συνοδών παιδιών μικρής ηλικίας σε κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών

 
      
.3.11 Οι χώροι αυτοί πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα και να παραμένουν ελεύθεροι για χρήση από ΑμεΑ εργαζόμενους στο κτίριο ή/και από επισκέπτες ΑμεΑ.
 
7.3.12 Σε μη οικιστικά κτίρια για τα οποία απαιτούνται μέχρι 10 χώροι στάθμευσης, ένας επιπρόσθετος χώρος να προορίζεται για οχήματα ΑμεΑ.

 

7.3.13 Από 11 μέχρι 100 χώρους στάθμευσης, ποσοστό 5% (ένας χώρος ΑμεΑ ανά 20 θέσεις)  προορίζονται για οχήματα ΑμεΑ.

 

7.3.14 Από 101 μέχρι 500 χώρους στάθμευσης, επιπρόσθετο ποσοστό 2% για ΑμεΑ.

 

7.3.15 Για πέραν των 500 χώρων στάθμευσης, επιπλέον ποσοστό 1% για οχήματα ΑμεΑ.

 

7.3.16 Ανά τέσσερις χώρους στάθμευσης ΑμεΑ, ο ένας να διαμορφώνεται για μεγαλύτερο αυτοκίνητο, μεταφοράς ΑμεΑ σε τροχοκάθισμα (4,80Χ6,00m).

 

7.3.17 Αν η είσοδος/έξοδος του χώρου στάθμευσης είναι ελεγχόμενη, πρέπει να υπάρχει στην είσοδο / έξοδο του χώρου στάθμευσης σύστημα κλήσης του Υπεύθυνου Διαχείρισης, το οποίο να έχει τις πιο κάτω πρόνοιες:

-        Δυνατότητα προσέγγισης του συστήματος κλήσης από το κάθισμα του οχήματος σε ύψος 0,90 έως 110cm από το δάπεδο,

-        φωτεινή ένδειξη κλίσης/ανταπόκρισης για τα άτομα με ακουστική αναπηρία.

 

7.3.18 Σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης, ιδιωτικούς ή δημόσιους, ποσοστό 5% προορίζεται για τη στάθμευση ΑμεΑ και βρίσκονται κοντά στην είσοδο/έξοδο.

 

7.3.19 Σε πολυώροφους χώρους στάθμευσης, οι διαρρυθμισμένοι χώροι για ΑμεΑ πρέπει να βρίσκονται κοντά στον ανελκυστήρα και τους χώρους υγιεινής.

 

7.3.20 Σε χώρους στάθμευσης κτιρίων με εμπορικό ή κοινωνικό χαρακτήρα, όπως είναι υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, μεγάλα εστιατόρια ή υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού που δέχονται συχνά επισκέψεις ατόμων με παιδιά μικρής   ηλικίας, απαιτείται όπως

-            Οι θέσεις αυτές πρέπει να βρίσκονται επίσης κοντά στην είσοδο και τον ανελκυστήρα και να έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τους χώρους ΑμεΑ. (Σχήμα 7.3ζ)

-        ποσοστό 5% προορίζεται για στάθμευση οχήματος που μεταφέρει παιδιά μικρής ηλικίας και σημαίνεται ανάλογα.

-        Για πέραν των 100  χώρων στάθμευσης, επιπρόσθετο ποσοστό 2% προορίζεται για οχήματα συνοδών παιδιών μικρής ηλικίας.
 
Σχήμα 7.3ζ. Σήμανση για χώρους στάθμευσης ΑΜΚ για χώρους στάθμευσης
πέραν των 50 θέσεων με ποσοστό 5%.
 Σήμανση σε χώρους στάθμευσης - Γενικές απαιτήσεις

 

7.3.21 Οι χώροι στάθμευσης ΑμεΑ φέρουν το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας αποτυπωμένο στο έδαφος και αναρτημένο πάνω από την αντίστοιχη θέση ή στον τοίχο.

 

Σήμανση σε χώρους στάθμευσης ΑμεΑ σε κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο σε αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών.

 

7.3.22 Για χώρους στάθμευσης πέραν των 50 θέσεων, οι διαδρομές προς τις θέσεις στάθμευσης των ΑμεΑ θα επισημαίνονται με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας.

 

7.3.23 Η καθοδήγηση, επιδαπέδια ή με πινακίδες, πρέπει να ξεκινά από την είσοδο του χώρου στάθμευσης μέχρι τις θέσεις των ΑμεΑ.

 

7.3.24 Οι διαδρομές αυτές, αλλά και οι θέσεις στάθμευσης των ΑμεΑ, θα φωτίζονται με άπλετο φωτισμό σε όλο το μήκος τους.

 

7.3.25 Οι αυτόματες μηχανές εισιτηρίων έχουν τα πλήκτρα χειρισμού σε ύψος 0,80 έως 1,10m και επιτρέπουν την προσέγγιση αμαξιδίου.

 

Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ σε δημόσια οδό

7.3.26 Οι χώροι στάθμευσης ΑμεΑ σε οδούς αστικών περιοχών πρέπει να  προβλέπονται με την αναλογία 2 ανά 50 χώρους στάθμευσης και να βρίσκονται κοντά σε σημεία με προσέλκυση κοινού. (Σχήμα 7.3η)

 

7.3.27 Σε περίπτωση που ο χώρος διαμορφώνεται πλησίον και παράλληλα με το πεζοδρόμιο, θα έχει μήκος 6,60m και πλάτος 3,00m. (Σχήμα 7.3η)

 

7.3.28  Ο χώρος στάθμευσης φέρει επικάλυψη χρώματος μπλε σε όλη την επιφάνειά του και επιδαπέδια σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας. Επίσης απαιτείται κάθετη πινακίδα σήμανσης με το  Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας. 

 

7.3.29 Προβλέπεται ράμπα στο παρακείμενο πεζοδρόμιο ελάχιστου πλάτους 90cm, για άμεση σύνδεση του χώρου στάθμευσης με αυτό, η οποία φέρει επιδαπέδια σήμανση για τυφλά άτομα.

 

7.3.30 Όπου υπάρχει άμεση, κάθετη έξοδος προς διάδρομο κυκλοφορίας, να υπάρχει ανάγλυφη προειδοποίηση με φολιδωτές πλάκες τύπου Β. (Σχήμα 7.3θ)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου