31.5.10

7.5. Κλιμακoστάσια - Χειρολισθήρες


Γενικές πρόνοιες ασφάλειας
 

7.5.1 Τα κλιμακοστάσια ή κλίμακες με περισσότερες από δύο βαθμίδες (3 ύψη) πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν άνετη και ασφαλή χρήση για όλους τους χρήστες που διακινούνται, κυρίως ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με κινητικές ή οπτικές δυσκολίες. (Σχήμα 7.5α)
 
7.5.2 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει υψομετρική διαφορά με ένα μόνο σκαλοπάτι, γιατί είναι επικίνδυνο για όλους τους χρήστες.
 
 
Γενικές τεχνικές απαιτήσεις
 
7.5.3 Το ελάχιστο πλάτος κοινόχρηστης κλίμακας θα πρέπει να έχει ελάχιστη καθαρή διάσταση 1,10 m. (Για οικιστικά κτίρια βλέπε κεφ. 8.5)
 
7.5.4 Πρέπει επίσης να υπάρχει ελάχιστο καθαρό πλάτος μεταξύ των χειρολισθήρων 90cm (Για οικιστικά κτίρια βλ. 8.5.2)
 
7.5.5 Το πλάτος του πατήματος θα έχει ελάχιστη διάσταση 28cm και μέγιστο ύψος 18cm και όλες οι βαθμίδες είναι πανομοιότυπες.
 
7.5.6 Το ελάχιστο καθαρό ύψος για διακίνηση χρηστών κάτω από τη σκάλα είναι 2,10m.
 
7.5.7 Ο φωτισμός στην αρχή και το τέρμα της κλίμακας δεν πρέπει να είναι λιγότερος των 150 lux.
 
Απαιτήσεις για κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών
 
 
7.5.8 Oι βαθμίδες θα είναι πλήρεις, χωρίς προεξοχή του πατήματος και το ύψος με το υποκείμενο πάτημα να σχηματίζουν γωνία 750 έως 800 (Σχήμα 7.5β) και να έχουν αντιολισθητικές ακμές. (Σχήμα 7.5ε)
 
7.5.9 Όπου υπάρχουν σκαλοπάτια, αυτά σημαίνονται στο δάπεδο με ανάγλυφη λωρίδα πλάτους 40 έως 60cm, διαφορετικής υφής και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο και σε απόσταση 40cm από την πρώτη και την τελευταία βαθμίδα (Σχήμα 7.5γ). Το ίδιο ισχύει και για τα πλατύσκαλα. (Σχήμα 7.5ζ)
 
7.5.10 Η πρώτη και η τελευταία βαθμίδα κάθε σκέλους της κλίμακας επισημαίνονται στο κάθετό τους μέρος με λωρίδα πλάτους 5cm με αντανακλαστικό χρώμα ή υλικό, για την ασφάλεια των ατόμων με μειωμένη όραση. (Σχήμα 7.5δ)
 
7.5.11 Οι κλίμακες διαφυγής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Εγκεκριμένο Πρότυπο για την Πυρασφάλεια.
Χειρολισθήρες κλίμακας - Γενικές προδιαγραφές
 

 
7.5.12 Τοποθετούνται συνεχόμενοι διπλοί χειρολισθήρες και από τις δύο πλευρές, με ύψη 65 έως 70cm και 90cm έως 1,00m από την ακμή των βαθμίδων, με ελάχιστη απόσταση  μεταξύ τους 90cm. (Σχήμα 7.5η)
 
7.5.13 Εφόσον το πλάτος της κλίμακας είναι μεγαλύτερο από 2,80m, απαιτείται μονός χειρολισθήρας στο κέντρο.
 
7.5.14 Οι χειρολισθήρες θα πρέπει να έχουν αντοχή 12 N στις δυνάμεις που εξασκούνται από όλες τις κατευθύνσεις. 
 
7.5.15 Οι χειρολισθήρες θα πρέπει να έχουν στρογγυλεμένη ή ελλειπτική διατομή διαμέτρου 5cm και o κάτω 3,5 έως 5cm. (Σχήμα 7.5θ)

7.5.16 Στη μια πλευρά ο χειρολισθήρας θα πρέπει να προεξέχει 30cm του πρώτου και του τελευταίου σκαλιού ή της ράμπας και έχει στρογγυλεμένη, εργονομική μορφή, για άνετη συγκράτηση του χρήστη. (Σχήμα 7.5η)

 

7.5.17 Μεταξύ του χειρολισθήρα και της επιφάνειας αγκύρωσής του θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη απόσταση 5cm.

 

7.5.18 Οι χειρολισθήρες θα πρέπει να είναι συνεχείς, χωρίς διακοπή στα ενδιάμεσα πλατύσκαλα. (Σχήμα 7.5ζ)

 

7.5.19 Το υλικό, η μορφή και η αγκύρωση των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συγκράτηση ή την έλξη του χρήστη από αυτούς, χωρίς ταυτόχρονα να διακόπτουν τη συνέχεια της κίνησης της παλάμης του χεριού και πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από αιχμηρές απολήξεις ή σημεία.


7.5.20 Όπου ο χειρολισθήρας βρίσκεται σε εσοχή τοίχου, απαιτείται ελεύθερο ύψος 15cm πάνω από αυτόν. Σε τέτοια περίπτωση, το πλάτος της κλίμακας μπορεί να περιορίζεται στα 0,90m. (Σχήμα 7.5ι)
 
Απαιτήσεις για κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών

 

7.5.21 Οι χειρολισθήρες των κτιρίων συνάθροισης κοινού πρέπει να έχουν χρωματική αντίθεση με τα παραπλήσια στοιχεία, για την ασφάλεια ατόμων με μειωμένη όραση.

 

Τεχνικές προδιαγραφές χειρολισθήρων ράμπας

 

7.5.22 Ο χειρολισθήρας της ράμπας έχει τις ίδιες προδιαγραφές με το χειρολισθήρα κλίμακας.










.





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου