15.5.10

8. Τεχνικές προδιαγραφές για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες 

Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες εφαρμόζονται μόνο σε πολυκατοικίες με πέντε ή περισσότερες οικιστικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων αυτών του ισογείου.

8.1. Σήμανση


8.1.1 Στις πολυκατοικίες απαιτείται η ανάρτηση στην είσοδο του Διεθνούς Συμβόλου Προσβασιμότητας σε διάσταση 15Χ15cm, που θα δίνει την ανάλογη πληροφορία προς τους χρήστες αναπηρικού τροχοκαθίσματος, και σήμανση στους χώρους στάθμευσης ΑμεΑ.

8.2. Προσέγγιση του κτιρίου


8.2.1 Ισχύουν οι γενικές πρόνοιες ασφάλειας και οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές του κεφαλαίου 7.2 ώστε να υπάρχει ασφαλής και προσπελάσιμη διαδρομή από την είσοδο του τεμαχίου προς όλους τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, με ελάχιστο πλάτος:

-        ≥1,60m για κύριες διαδρομές

-        ≥90cm για δευτερεύουσες με ελάχιστο μήκος 2,0m σε ευθεία διάταξη.

 


8.3 Χώροι στάθμευσης ΑμεΑ


 

 
Σχήμα  8.3. Χώροι στάθμευσης με κοινό χώρο μεταφοράς.

 

8.3.1 Εφαρμόζονται οι γενικές πρόνοιες ασφάλειας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων και οι γενικές απαιτήσεις για τις προδιαγραφές των χώρων στάθμευσης ΑμεΑ. (§7.3.1 - §7.3.10)

 

8.3.2 Σε πολυκατοικίες  οικιστικών μονάδων απαιτείται ένας χώρος στάθμευσης ανά 15 διαμερίσματα, ο οποίος διαμορφώνεται επιπλέον των χώρων στάθμευσης των διαμερισμάτων.

 

8.3.3 Ο χώρος στάθμευσης αυτός βρίσκεται πλησίον του ανελκυστήρα και φέρει σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας στο δάπεδο και σε στύλο ή στον τοίχο.

 

 
8.3.4 Οι χώροι στάθμευσης μπορούν να τοποθετούνται ανά δύο, με κοινό χώρο μεταφοράς 1,20m μεταξύ τους. Η πρόνοια αυτή ισχύει και για υφιστάμενα κτίρια.


 

8.3.5 Ο ειδικά διαρρυθμισμένος χώρος στάθμευσης για ΑμεΑ δεν θα παραχωρείται σε οποιονδήποτε ένοικο, εκτός:

-        Αν υπάρχει ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής ΑμεΑ, κάτοχος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Στάθμευσης, τότε ο ειδικός χώρος στάθμευσης παραχωρείται σ’ αυτόν, για αποκλειστική χρήση.

-        Αν υπάρξει εκ των υστέρων ένοικος ή ενοικιαστής  ΑμεΑ, κάτοχος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Στάθμευσης, ο ειδικά διαρρυθμισμένος χώρος παραχωρείται σ’ αυτόν για αποκλειστική χρήση.

 


8.4 Κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες)


8.4.1 Εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του κεφαλαίου 7.4 Κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες)

8.5 Κλιμακoστάσια -  Χειρολισθήρες


8.5.1 Εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των παραγράφων §7.5.1 – §7.5.7

8.5.2 Τα κλιμακοστάσια πολυκατοικιών πέραν των 10 οικιστικών μονάδων επιτρέπεται να έχουν μικρότερη διάσταση πλάτους 1,0 m και ελάχιστη απόσταση 80cm μεταξύ χειρολισθήρων.

8.6 Προστατευτικά κιγκλιδώματα και στηθαία ασφαλείας


8.6.1 Εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του κεφαλαίου 7.6. Προστατευτικά κιγκλιδώματα και στηθαία ασφαλείας.

8.7 Κύρια είσοδος – Θύρες – Ανοίγματα


8.7.1 Ο χώρος εισόδου του κτιρίου να είναι προστατευμένος από τη βροχή ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ολισθήματος

8.7.2 Θα πρέπει να τοποθετείται στη θύρα διαφανές γυαλί ασφαλείας σε ελάχιστο ύψος 80cm -  1.00m, έτσι που να παρέχεται οπτικό πεδίο σε όλους τους χρήστες, εκτός αν οι παράπλευροι χώροι είναι διαφανείς.

8.7.3Διαφανές γυαλί ασφαλείας πρέπει να τοποθετείται και στις κοινόχρηστες θύρες των κύριων διαδρομών του κτιρίου, όπως η θύρα από τον χώρο στάθμευσης ή η θύρα κλιμακοστασίου.

 8.7.4 Το κατώφλι της κύριας εισόδου δεν πρέπει να έχει υψομετρική διαφορά με τα εκατέρωθεν δάπεδα.

8.3.5 Τα κατώφλια όλων των κύριων κοινόχρηστων θυρών πρέπει να είναι κατά προτίμηση  ισόπεδα με τα εκατέρωθεν δάπεδα ή αν χρειάζεται να έχουν υψομετρική διαφορά αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 10-15 χιλ. ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση ΑμεΑ.


8.7.6 Τα κατώφλια στις θύρες των διαμερισμάτων συστήνεται να είναι ισόπεδα με τα εκατέρωθεν δάπεδα, σε περίπτωση ύπαρξης κατωφλίου επιτρέπεται κάθετη υψομετρική διαφορά 10-15mm, με στρογγυλεμένη ακμή με ακτίνα το ½ του ύψους.


8.8 Διάδρομοι


8.8.1 Οι κοινόχρηστοι διάδρομοι των οικιστικών κτιρίων θα πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 1,25m.

8.8.2 Σε περίπτωση που η είσοδος διαμερίσματος βρίσκεται σε απόσταση πέραν των 10m από τον ανελκυστήρα, απαιτείται διαπλάτυνση του διαδρόμου 1,50Χ1,50m μπροστά από την είσοδο του διαμερίσματος.

8.8.3 Όσον αφορά τους εσωτερικούς διαδρόμους των οικιστικών μονάδων, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε ο διάδρομος που οδηγεί από την είσοδο σε έναν τουλάχιστον προσβάσιμο χώρο υγιεινής να μην είναι μικρότερος από 1,10m.

 


Σχήμα 7.8α. Διάδρομος πλάτους 1,25m σε οικιστικό κτίριο.

8.9 Προθάλαμοι


 

8.9.1 Οι προθάλαμοι κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων θα πρέπει να έχουν ελάχιστη καθαρή διάσταση 1,50m από τον απέναντι τοίχο.

 

8.9.2 Οι προθάλαμοι γενικά θα πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 1,50m και ικανοποιητικό μήκος, έτσι ώστε σε συνάρτηση με το πλάτος του ανοιγόμενου φύλλου, να αφήνεται ελεύθερη επιφάνεια μήκους 1,50m για τη διέλευση και τους ελιγμούς του αναπηρικού αμαξιδίου.

8.10 Ανελκυστήρες


 

8.10.1 Εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του κεφαλαίου 7.10. Ανελκυστήρες

8.11 Χώροι υγιεινής διαμερισμάτων


 

8.11.1 Δεν υπάρχει η απαίτηση για κοινόχρηστο χώρο υγιεινής σε οικιστικά κτίρια, αλλά απαιτείται όπως όλες οι οικιστικές μονάδες πολυκατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ισογείου, διαθέτουν:

-        είτε αποχωρητήριο εμβαδού2,5m2 με ελάχιστες διαστάσεις1,60Χ1,60m (Σχήμα 8.11α)
 


-        ή χώρο μπάνιου ελάχιστου εμβαδού 4,5m2, ο οποίος θα είναι προσπελάσιμος από άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. (Σχήμα 8.11β)

 

8.12.2 Η πόρτα εισόδου θα πρέπει να έχει ελάχιστο καθαρό άνοιγμα 85cm και δεν απαιτείται να ανοίγει εξωτερικά.

 

8.12.3 Ο άξονας της λεκάνης πρέπει να απέχει 45 έως 55cm και δεν απαιτούνται  χειρολαβές ή άλλος εξειδικευμένος εξοπλισμός.

 

8.12.4 Νοείται ότι το ελεύθερο πλάτος της διαδρομής από την είσοδο προς τον προσβάσιμο χώρο υγιεινής δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1,10m.

 

8.12.5 Τα πιο πάνω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις οικιστικών μονάδων με εμβαδόν μικρότερο των 50m2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου